Allmänna villkor

Medlemskap
Friskis&Svettis är en ideell medlemsförening ansluten till Riksidrottsförbundet. Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår och betalas separat från träningskortet. Medlemskapet är personligt och kan inte sägas upp/återbetalas under innevarande år. Se aktuella förmåner förknippade med medlemskapet på vår hemsida.

Doping
Friskis&Svettis frånsäger sig all form av doping. I enlighet med Riksidrottsförbundet ställer vi oss positiva till dopingkontroller. Medlemmar som tränar hos oss är skyldiga att medverka i de dopingkontroller som genomförs. Den som ertappas med att vara dopad eller vägrar göra testet stängs av från Friskis&Svettis i normala fall två år.

Träningskort
För att träningskortet ska vara giltigt måste du ha löst medlemskap för aktuellt år. Träningskortet är personligt, knutet till Friskis&Svettis i Örebro och gäller i mån av plats. Träningskortet ska alltid tas med för giltig inpassering.

In- och utpassering vid stängd reception
Du är ansvarig för att ha kännedom om våra öppettider och respektera dem. Om du bryter mot öppettider och instruktioner för in- och utpassering kommer ditt träningskort att spärras utan återbetalning. Om du utlöser ett larm och väktare tillkallas kommer du att krävas på den kostnad det innebär.

Ändring av personuppgifter
Vi ber dig som medlem att meddela Friskis&Svettis vid ändring av namn- adress, telefonnummer och e-post adress. Även clearingnummer och kontonummer för dig som har autogiro.

Trivselregler
Det åligger medlem och gäster att följa gällande trivselregler och följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning, som meddelas skriftligen eller muntligen av Friskis&Svettis funktionärer.

Överlåtelse/uppsägning av träningskort
Träningskort kan överlåtas vid flytt eller annan långvarig begränsning av användning. Detta ska ansökas om och måste beviljas av föreningen. Max en överlåtelse per träningskort. Träningskort kan ej sägas upp i förväg.

Personuppgifter
Friskis&Svettis förbehåller sig rätten att lagra personuppgifter och foto i en databas för att kunna ha en fungerande medlemshantering vilken kräver ett personnummer.

Återköp av träningskort
Du kan ångra ditt köp av träningskort i max 14 dagar efter inköp under förutsättning att det ej har tagits i bruk. I övrigt görs inga återköp eller nedgradering av träningskort.

Frysning av träningskort
Alla årskort kan frysas max 60 dagar vid ett valfritt tillfälle per 12-månadersperiod. Samtliga träningskort kan frysas mot uppvisande av läkarintyg vid skada eller sjukdom. För detaljerad information kontakta receptionen.

Förlust eller skada av medlemskort
Medlems- och träningskortet är en värdehandling. Om du förlorar ditt medlemskort eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart, ska detta anmälas till receptionen. En administrativ kostnad uttages för att få ut ett nytt kort.

Schema- och ledarändringar
Våra scheman och öppettider kan ändras efter tryck, exempelvis i samband med storhelger eller att våra förutsättningar ändras.

Hälsotillstånd och olycksfall
Medlem eller besökare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos Friskis&Svettis. Som medlem är du försäkrad vid olycksfall, dock inte träningsrelaterad skada, under deltagande i motionspass samt under resa direkt till och från motionspasset. Friskis&Svettis rekommenderar till följd av ovanstående att varje medlem ser över sitt eget försäkringsskydd.

Förvaring av ägodelar
Förvaring av personliga tillhörigheter som exempelvis kläder och värdesaker sker på egen risk. Friskis&Svettis är inte ansvariga för förluster på grund av stölder eller på grund av skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. På anläggningarna finns förvaringsskåp att låna under träningspassen. Eget hänglås medtages.

Uteslutande av medlem
I grova fall av regelbrott, som exempelvis utlåning av medlemskortet, kan uteslutning av medlem ske utan någon återbetalning av eventuellt innestående träningstid.

Prisändringar
Månadsavtalen via autogiro är skyddade mot prishöjningar under tecknad avtalsperiod.